تاثیر پارک علم و فناوری در کاهش نرخ مهاجرت و افزایش نرخ بازگشت به کشور

تاثیر پارک علم و فناوری در کاهش نرخ مهاجرت و افزایش نرخ بازگشت به کشور

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی محور اصلی تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران قرار دارد، گفت: ناحیه نوآوری تهران با شعار زندگی پایدار، سبز و هوشمند، جلوه‌ای از رعایت اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. به گزارش ایسنا، دکتر علی اسدی،…Read More