انتصاب در پارک علم‌وفناوری دانشگاه علم و صنعت

انتصاب در پارک علم‌وفناوری دانشگاه علم و صنعت

رئیس، دبیر و اعضای کمیته پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران با حکم رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران معرفی شدند. به گزارش ایسنا، دکتر منصور انبیاء طی حکمی و برای مدت دو سال، دکتر سید مجید اسماعیل‌زاده را به عنوان «رئیس کمیته پذیرش وارزیابی پارک علم و فناوری»، دکتر…Read More