Pacific Drive یک سفر باشکوه وحشتناک به بیابان نفرین شده است

Pacific Drive یک سفر باشکوه وحشتناک به بیابان نفرین شده است

من فکر می‌کنم راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید Pacific Drive را توصیف کنید. این نوعی غارتگر استخراج است که در آن شما در جهان های وحشتناکی غوطه ور می شوید و سعی می کنید با چیزی ارزش دزدیدن پیدا کنید. این به نوعی ترکیبی از پیک نیک کنار جاده است، رمانی در مورد لاشخورهایی…Read More