چرا فورد پانصد دوام زیادی نداشت

چرا فورد پانصد دوام زیادی نداشت

بزرگترین عیب فورد پانصد مشخصات یا قیمت آن نبود – بیرونی غیر الهام بخش و خسته کننده بود. مردم از طراحی ده ساله ای که پنج صد تلاش کرد در اواسط دهه ۲۰۰۰ به نمایش بگذارد، شکایت کردند، زمانی که اکثر خودروسازان با ویژگی های جسورانه، آینده نگر و نوآورانه برای جذب بازار پویاتر آزمایش…Read More