هوش مصنوعی |  متن کامل رایگان |  کاوی کتاب سنجی روندهای تحقیقاتی در یادگیری ماشینی

هوش مصنوعی | متن کامل رایگان | کاوی کتاب سنجی روندهای تحقیقاتی در یادگیری ماشینی

ضمیمه B. لیست سیاه و اصطلاحنامه لیست سیاه [‘machine learning’, ‘ml’, ‘machine learning ml’, ‘artificial intelligence’, ‘ai’, ‘artificial intelligence ai’, ‘classification’, ‘prediction’, ‘modeling’, ‘algorithms’, ‘prognosis’, ‘accuracy’, ‘optimization’, ‘performance’, ‘machine-learning’, ‘detection’, ‘learning’, ‘machine’, ‘and machine learning’, ‘data’, ‘analysis’, ‘machine learning techniques’, ‘machine learning methods’, ‘network’, ‘machine learning models’, ‘networks’, ‘model’, ‘models’, ‘machine learning approach’, ‘classification’, ‘machine…Read More