پرانرژی‌ترین ذره کیهان به زمین رسید/ «الهه خورشید» چیست؟

پرانرژی‌ترین ذره کیهان به زمین رسید/ «الهه خورشید» چیست؟

دیجیاتو نوشت: سال‌هاست که دانشمندان با کشف هر ذره جالبی مرزهای کل شاخه فیزیک ذرات را جابه‌جا می‌کنند. برای مثال، «ذره خدا» یا بوزون هیگز، که تمام ذرات دیگر جرم خود را از آن می‌گیرند، چنین شرایطی داشت. حالا ذره‌ای جدید از راه رسیده کهک نامش ذره «الهه خورشید» است و می‌تواند دانسته‌های ما را…Read More