نقشه پراکندگی افزایش دمای زمین از سال ۲۰۲۲ تا ۲۱۰۰ را ببیند

نقشه پراکندگی افزایش دمای زمین از سال ۲۰۲۲ تا ۲۱۰۰ را ببیند

بسیاری از کارشناسان، اغلب در مورد نیاز به کنترل گرمایش سیاره زمین به ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن جهان بحث می کنند. اما آیا می دانستید که این گرمایش به دلیل عواملی مانند جغرافیا، الگوهای آب و هوا، جریان های اقیانوسی و تأثیر فعالیت های انسانی به طور مساوی در…Read More