خودنمایی پردردسر شاخ مجازی/ جذب بیننده به قیمت زندانی شدن

خودنمایی پردردسر شاخ مجازی/ جذب بیننده به قیمت زندانی شدن

دیجیاتو نوشت: اوایل سال جاری یک یوتوبر به سقوط عمدی هواپیمای خود برای جذب بیننده در یک کمپین تبلیغاتی اعتراف کرده بود و حالا این مرد کالیفرنیایی به شش ماه زندان محکوم شده است. منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1845524/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86