دنباله علمی تخیلی RTS Homeworld 3 در ۸ مارس عرضه خواهد شد

دنباله علمی تخیلی RTS Homeworld 3 در ۸ مارس عرضه خواهد شد

دنباله استراتژی علمی تخیلی مورد انتظار دنیای خانه ۳ بالاخره تاریخ انتشار دارد اکنون قرار است در ۸ مارس وارد شود. همین یک تاخیر جزئی دیگربا توجه به پنجره انتشار فوریه که توسعه دهنده Blackbird Interactive و ناشر Gearbox به دنبال آن بودند، اما حداقل اکنون تاریخ مشخصی وجود دارد. در عین حال، کسانی که…Read More