کشف یک مکانیسم بیولوژیکی که می‌تواند به کمر درد مزمن پایان دهد

کشف یک مکانیسم بیولوژیکی که می‌تواند به کمر درد مزمن پایان دهد

دانشمندان چین دریافتند یک پپتید که به صورت نامحسوس در ستون فقرات یافت می‌شود، می‌تواند انحطاط دیسک بین مهره‌ای را معکوس کند و شاید روزی به درمان کمردرد مزمن تبدیل شود. به گزارش ایسنا، شایع‌ترین علت کمردرد مزمن، بدتر شدن وضعیت دیسک بین مهره‌هاست، اما اینکه چگونه چنین اتفاقی رخ می‌دهد، به طور کامل درک…Read More

کشف مکانیسم بیولوژیکی که می‌تواند به کمر درد مزمن پایان دهد

کشف مکانیسم بیولوژیکی که می‌تواند به کمر درد مزمن پایان دهد

دانشمندان چین دریافتند یک پپتید که به صورت نامحسوس در ستون فقرات یافت می‌شود، می‌تواند انحطاط دیسک بین مهره‌ای را معکوس کند و شاید روزی به درمان کمردرد مزمن تبدیل شود. به گزارش ایسنا، شایع‌ترین علت کمردرد مزمن، بدتر شدن وضعیت دیسک بین مهره‌هاست، اما اینکه چگونه چنین اتفاقی رخ می‌دهد، به طور کامل درک…Read More