بومی‌سازی بازوی مکانیکی اسکن فرودگاهی از سوی فناوران کشور

بومی‌سازی بازوی مکانیکی اسکن فرودگاهی از سوی فناوران کشور

یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان عضو پارک فناوری پردیس با بومی‌سازی سروو موتور BLDC، این محصول را به عنوان بازوی مکانیکی اسکن فرودگاهی عرضه کرده است. به گزارش ایسنا، سروو موتور یک عملگر چرخشی یا خطی است که امکان کنترل دقیق زاویه یا حرکت خطی، سرعت و شتاب، با استفاده از آن امکان‌پذیر است. یکی از…Read More