رقابت عجیب چین و عربستان سعودی/چینی‌ها یک ماده معجزه‌آسا خلق کردند!

رقابت عجیب چین و عربستان سعودی/چینی‌ها یک ماده معجزه‌آسا خلق کردند!

شرکت LONGI با بهره‌گیری از طراحی سلول‌های خورشیدی پشت سرهم (تندم) موفق شده تا مرز نظری ۳۳.۷% بازده سلول‌های خورشیدی تک اتصال را پشت سربگذارد. منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1835734/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%82