مولکولی که چشم‌های ما را برتر از حیوانات می‌کند

مولکولی که چشم‌های ما را برتر از حیوانات می‌کند

دانشمندان می‌گویند تنها یک مولکول است که به ما امکان می‌دهد میلیون‌ها رنگ بیشتر از حیوانات خانگی خود ببینیم. به گزارش ایسنا، دیدن دنیا از چشم حیوانات مختلف بسیار سخت است، اما یک مطالعه جدید با استفاده از شبکیه رشد یافته انسان در آزمایشگاه نشان می‌دهد که حتی بین انسان‌های مختلف نیز بینایی بسیار متنوع…Read More

مولکولی که چشم‌های انسان را از حیوانات متمایز می‌کند

مولکولی که چشم‌های انسان را از حیوانات متمایز می‌کند

دانشمندان می‌گویند تنها یک مولکول است که به ما امکان می‌دهد میلیون‌ها رنگ بیشتر از حیوانات خانگی خود ببینیم. به گزارش ایسنا، دیدن دنیا از چشم حیوانات مختلف بسیار سخت است، اما یک مطالعه جدید با استفاده از شبکیه رشد یافته انسان در آزمایشگاه نشان می‌دهد که حتی بین انسان‌های مختلف نیز بینایی بسیار متنوع…Read More