بارش شهابی جوزایی بر فراز نیانهو

بارش شهابی جوزایی بر فراز نیانهو

این همه شهاب از کجا می‌آیند؟ از نظر موقعیت ظاهری روی آسمان، پاسخ نوک صورت فلکی جوزا است. به همین دلیل است که بارش شهابی ماه دسامبر به‌نام جوزایی شناخته می‌شود. زیرا طوری به‌نظر می‌رسد که انگار باران شهاب‌ها همه از سوی درخشش جوزا می‌آیند. بااین‌حال، به‌صورت سه‌بعدی و درواقع بقایای ماسه‌ای که از سیارک…Read More