در اینجا توموهیرو نیشیکادو خالق Space Invaders در حال بازی یک ماکت در مقیاس یک چهارم ۴۵ سال پس از اولین انتشار آن است.

در اینجا توموهیرو نیشیکادو خالق Space Invaders در حال بازی یک ماکت در مقیاس یک چهارم ۴۵ سال پس از اولین انتشار آن است.

۴۵ سال پس از اینکه Space Invaders برای اولین بار به آرکیدها حمله کرد، Numskull Designs یک ماکت قابل بازی در مقیاس یک چهارم به خالق بازی، Tomohiro Nishikado هدیه داد. Numskull در کنار Taito کار کرد تا “به طور دقیق از کابینت های آرکید اصلی ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹” که به فروش رفت، تقلید کند….Read More