ترکیب Opsix mk II Korg بر اساس موتور صدای FM اصلی است، اما با ۶۴ صدا

ترکیب Opsix mk II Korg بر اساس موتور صدای FM اصلی است، اما با ۶۴ صدا

Korg قبلاً چندین اعلامیه را قبل از NAMM 2024 انجام داده است و اکنون این شرکت با یک Opsix mk II هنوز هم ورودی قابل دسترس به دنیای سنتز FM را ارائه می دهد و حتی بر اساس موتور صدای دیجیتال “Altered FM” اصلی است. با این حال، این چیزی جز یک تجدید جزئی است….Read More